Algemene verkoopsvoorwaarden Zoet en zo ed. 2021/02

 1. Levering
  1.1. De leveringstermijn wordt bij orderbevestiging vastgesteld en vangt aan indien alle te gebruiken grondstoffen voorradig zijn. De door Zoet en zo opgegeven leveringstermijn is indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging in levering kan in géén geval recht geven op annulering van een bestelling of schadevergoeding.
  1.2. Indien de overeengekomen leveringstermijn in het gedrang komt ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, kan de klant steeds op de volgende dag zijn/haar bestelling komen ophalen op een vooraf overeengekomen adres. Dergelijke gevallen worden als volgt opgesomd:
  1.2.1. De klant is niet thuis tijdens de overeengekomen leveringsuren.
  1.2.2. Het pakket wordt niet aanvaard door de persoon die de chauffeur treft.
 2. Betaling
  2.1. Elke betaling door de klant moet geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen.
  2.2. Zoet en zo is gerechtigd om een voorschot te factureren bij het aangaan van de overeenkomst.
  2.3. Bij particuliere verkoop is Zoet en zo gerechtigd om een volledige voorafbetaling te factureren.
  2.4. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending houdt de onherroepelijke aanvaarding in van de factuur en de erin vermelde bedragen en producten.
 3. Overmacht
  3.1. Indien Zoet en zo door overmacht niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, is zij in géén geval een schadevergoeding verschuldigd aan de klant. Gevallen van overmacht worden als volgt opgesomd:
  3.1.1. Belemmeringen door noodmaatregelen van overheidswege
  3.1.2. Bijzonder hoog ziekteverzuim
  3.1.3. Verzuim door onderaannemers
  3.1.4. Niet-levering van benodigde grondstoffen en/of materialen door leveranciers
  3.1.5. Natuurrampen, catastrofen of brand
  3.1.6. Terrorisme of oorlog
  3.1.7. (gedeeltelijke) Werkstakingen
  3.1.8. Machinebreuk
  3.1.9. Ongevallen
  3.1.10. Panne
  3.2. Zoet en zo zal gevallen van overmacht binnen een redelijke termijn kenbaar maken aan de klant.
 4. Eigendomsvoorbehoud
  4.1. Alle producten worden geleverd onder de opschortende voorwaarde van betaling van de vorderingen die Zoet en zo op klant heeft of nog zal krijgen wegens geleverde producten, verrichte werkzaamheden en vorderingen wegens het door de klant niet nakomen van zijn verplichtingen. Zoet en zo is derhalve eigenaar van de geleverde producten totdat alle vorderingen zijn voldaan.
 5. Aansprakelijkheid
  5.1. Zoet en zo is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
  5.2. Zoet en zo heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
  5.3. De klant is gehouden Zoet en zo te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Zoet en zo zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.
  5.4. Indien Zoet enzo om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
  5.5. De aansprakelijkheid van Zoet en zo, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
  5.6. Zoet en zo is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Zoet en zo van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
  5.7. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Zoet en zo voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
  5.8. Wanneer Zoet en zo in overeenkomst met de klant niet-eetbare decoratie combineert met eetbare spijzen, dan is zij nooit aansprakelijk voor eventuele schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het eventueel consumeren hiervan.
  5.9. Zoet en zo behoudt zich het recht om bestellingen van patisserie te vervaardigen, vormen, decoreren en af te werken naar eigen behoeven zolang dit niet tegenstrijdig is met de belangen van de klant of de gemaakte overeenkomsten.
 6. Beëindiging
  6.1. De klant kan een overeenkomst annuleren, mits schriftelijk en wanneer – ongeacht de oorzaak van annuleren – alle door Zoet en zo reeds gemaakte kosten en de nog te lijden schade vergoedt worden. Als de voortijdige beëindiging geschiedt wegens een (toerekenbare) tekortkoming van Zoet en zo, dan is dit artikel niet van toepassing.
  6.2. Zoet en zo mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Ook hier behoudt Zoet en zo het recht op aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de klant onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
  6.3. Zoet en zo kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen als de klant:
  6.3.1. in verzuim is met betaling van de factuur,
  6.3.2. in staat van faillissement, surséance van betaling of in de wettelijke schuldsaneringsregeling komt te verkeren,
  6.3.3. wordt geconfronteerd met beslaglegging op een goed of al haar goederen,
  6.3.4. fuseert, of in liquidatie komt te verkeren,
  6.3.5. onder curatele wordt gesteld, of overlijdt.
 7. Intellectuele eigendom
  7.1. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
  7.2. Het is de klant verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Zoet en zo haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik van het product zelf.
  7.3. Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Zoet en zo. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na schriftelijk verkregen toestemming van Zoet en zo. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.
  7.4. Zoet en zo heeft het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 8. Vertrouwelijkheid en privacy
  8.1. Zoet en zo is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de klant jegens derden. Zoet en zo zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de klant. De klant zal zonder toestemming van Zoet en zo aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Zoet en zo, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.
  8.2. Met betrekking tot het privacybeleid van bedrijfs- en persoonsgegevens neemt Zoet en zo de van toepassing zijnde wet- en regelgeving in acht.
 9. Geschillenbeslechting
  9.1. Op alle overeenkomsten die door Zoet en zo worden aangegaan, is het Belgische recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag bij het ontstaan van geschillen tussen verdragsluitende partijen wordt uitgesloten.
  9.2. Voor alle betwistingen en geschillen is alleen de ondernemingsrechtbank van arrondissement GENT bevoegd, tenzij Zoet en zo een andere rechtbank als bevoegd aanduidt.